Welkom bij het Internaat Edegem

Als internaat is het onze taak zo geleidelijk mogelijk en bewust mee te groeien in het ritme van het kind en de jongere.

Samen met de internen trachten wij een leer – en leefgemeenschap te vormen, waar ze de mogelijkheid krijgen zichzelf te leren kennen in elk stadium van hun groei en ontwikkeling.

In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij een dubbele klemtoon:

·         de mens als individu.

·         de mens als gemeenschapswezen.

Dit veronderstelt zowel van de directie en opvoeders, als van ouders en internen, een loyale en levensechte houding, die steunt op inzicht, begrip en geduld.

Spanning, angst en afweer worden tot een minimum herleid. De intern moet zich kunnen uiten en heeft in zijn groei naar volwassenheid het recht zich te vergissen.